nho rang khon ham tren

Nhổ răng khôn hàm trên có phức tạp hơn hàm dưới?

Nhổ răng khôn hàm trên có phức tạp hơn hàm dướI?